Politika privatnosti


Društvo za trgovinu i usluge Jelmil doo Beograd, društvo sa ograničenom odgovornošću sa registrovanim sedištem na adresi Autoput za Novi Sad 126, Zemun Park, Beograd, matični broj 20175354 (u daljem tekstu: “mi” ili “Zemun Park“), koje upravlja Internet stranicom www.zemunpark.rs, razume važnost čuvanja privatnosti podataka o ličnosti i ovom Politikom privatnosti želimo da Vas obavestimo o pravnom osnovu, svrsi, načinu i ostalim pravilima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti.

Sve Vaše podatke o ličnosti Zemun Park prikuplja i obrađuje u skladu sa pravilima opisanim u ovoj Politici privatnosti, Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 87/2018) i drugim važećim propisima.

1. Pravni osnov i svrha obrade podataka o ličnosti

(a) Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

Pravni osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti je Vaš izričit pristanak, kao i legitiman interes Zemun Parka, kao rukovaoca podataka o ličnosti ili treće strane.

Obrada Vaših podataka o ličnosti se vrši na osnovu legitimnog interesa kada Zemun Park obrađuje podatke o ličnosti radi unapređenja svog poslovanja i odnosa sa posetiocima, pod uslovom da takav interes ne ugrožava Vaša prava i slobode. Legitiman interes Zemun Parka može da postoji u sledećim situacijama:

  • omogućavanje redovnog funkcionisanja i jednostavnije posete Internet stranici; i
  • zaštita sigurnosti i integriteta Internet stranice.

(b) Svrha obrade podataka o ličnosti

Vaši podaci o ličnosti će biti obrađeni u sledeće svrhe:

  • marketing i reklamiranje našeg poslovanja i događaja;
  • komunikacija sa Vama kada nam se obratite upitom i/ili zahtevom; i
  • unapređenje kvaliteta našeg poslovanja i marketinških aktivnosti i usluga.

Ukoliko Zemun Park bude imao nameru da obrađuje podatke o ličnosti u druge svrhe koje su različite od prethodno navedenih, dužan je da Vam pre započinjanja takve obrade, pruži informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve ostale bitne informacije u skladu sa relevantnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

2. Izvori iz kojih prikupljamo podatke o ličnosti i način prikupljanja

Vaše podatke o ličnosti prikupljamo direktno od Vas, Vašim posećivanjem i korišćenjem naše Internet stranice automatizovanim sredstvima, kao što su e-pošta i kolačići (pogledati tačku 6);

3. Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo

Prikupljamo samo one podatke o ličnosti koji su nam nužni za ostvarenje gore navedenih svrha. U zavisnosti od okolnosti, to može uključivati sledeće podatke: e-mail adresu i određene informacije tehničke prirode, poput podataka o Vašem uređaju i IP adresi.

Posebne vrste podataka o ličnosti (npr. zdravstveno stanje, rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, i dr. podaci u skladu sa relevantnim propisima) ne prikupljamo.

4. Period čuvanja Vaših podataka o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti ćemo čuvati samo dok je to potrebno da bi se ostvarila svrha radi čijeg ostvarenja su podaci prikupljeni (gore opisane svrhe), da bismo postupili po Vašem zahtevu ili duže ukoliko postoji zakonska obaveza.

5. Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Zemun Park, kao rukovalac, Vam omogućuje vršenje svih prava predviđenih propisima o zaštiti podataka o ličnosti koji se primenjuju u Republici Srbiji.

(a) pravo pristupa Vašim podacima o ličnosti (pravo da zahtevate da budete istinito i potpuno obavešteni o tome da li prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, o svrsi i vrsti obrade Vaših podataka o ličnosti, rok čuvanja Vaših podataka o ličnosti, itd)

Pre nego što Vam damo takvu informaciju, a kako bismo izbegli moguće zloupotrebe, možemo Vam tražiti da dokažete svoj identitet;

(b) pravo na ispravku i dopunu Vaših podataka o ličnosti (pravo da zahtevate od nas da se Vaši netačni podaci o ličnosti isprave, odnosno da zahtevate dopunu nepotpunih podataka o ličnosti);

(c) pravo na brisanje Vaših podataka o ličnosti (pravo da podnesete zahtev da obrišemo Vaše podatke o ličnosti koje obrađujemo, ukoliko takvi podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su obrađivani ili ste opozvali pristanak, a ne postoji drugi pravni osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti);

(d) pravo na ograničenje obrade (pravo da ograničite obradu podataka o ličnosti ukoliko su ispunjeni određeni uslovi u skladu sa važećim propisima, npr. osporavate tačnost podataka o ličnosti ili je obrada nezakonita, a protivite se brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka o ličnosti;

(e) pravo da budete obavešteni u vezi sa ispravkom ili brisanjem Vaših podataka o ličnosti, kao i ograničenjima obrade;

(f) pravo na prigovor protiv obrade podataka o ličnosti (kada smatrate da ne postoji legitiman interes za obradu Vaših podataka o ličnosti ili da obrada nije neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu/izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja)

U svakom trenutku možete da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka za potrebe direktnog oglašavanja i profilisanja, u meri u kojoj je povezano sa direktnim oglašavanjem;

(g) pravo na prenosivost Vaših podataka o ličnosti (pravo da svoje podatke o ličnosti koje ste prethodno dostavili Zemun Parku primite od nas u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i prenesete ih drugom rukovaocu bez ometanja od strane Zemun Parka, ukoliko su ispunjeni uslovi predviđeni relevantnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti, kao i pravo da Vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane Zemun Parka, ukoliko je to tehnički izvodljivo);

(h) pravo na opoziv pristanka (pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti od strane Zemun Parka možete opozvati u svakom trenutku putem naših kontakt podataka (kako je navedeno u tački 12), pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade podataka o ličnosti koja je vršena na osnovu pristanka do trenutka opoziva);

(i) pravo na pritužbu Povereniku

Ukoliko ste u celini ili delimično nezadovoljni našim odgovorom na Vaš upit i/ili zahtev, ili ukoliko Vam ne odgovorimo na podneti upit i/ili zahtev, odnosno ako smatrate da je obrada Vaših podataka o ličnosti vršena suprotno relevantnim propisima, imate mogućnost da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije na sledeći način:

poštom na adresi: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd
kontakt telefon: +381113408900
e-pošta: office@poverenik.rs

U vezi sa svim upitima i/ili zahtevima možete nas kontaktirati koristeći kontakt podatke kako su navedeni dole (tačka 12).

Na Vaš zahtev Zemun Park će odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva. Ovaj rok može biti produžen za još 60 dana (ukupno: 90 dana) ukoliko je zahtev složen ili postoji veliki broj zahteva. O produžetku roka Zemun Park će Vas obavestiti u roku od 30 dana od prijema zahteva.

Zemun Park je obavezan da o eventualnoj povredi Vaših podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode fizičkih lica, obavesti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije bez nepotrebnog odlaganja ili, ako je to moguće, u roku od 72h od saznanja za povredu.

Ako je povreda podataka o ličnosti takva da može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, Zemun Park je dužan da Vas bez nepotrebnog odlaganja obavesti o povredi.

6. Prikupljanje podataka o ličnosti preko interneta (“kolačići”)

Kolačić je podatak koji Internet stranica može da pošalje Vašem pretraživaču i koji se putem Vašeg pretraživača može smestiti u Vaš sistem. Naša Internet stranica koristi kolačiće koji su neophodni za funkcionisanje Internet stranice.

Za postavljanje takvih kolačića nije potrebna Vaša posebna saglasnost i smatra se da korišćenjem Internet stranice pristajete da Zemun Park postavi kolačiće ove vrste.

Većina Internet pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali Vi možete izmeniti podešavanja Vašeg Internet pretraživača tako da ne prihvatate kolačiće. Takođe, imate mogućnost da izbrišete kolačiće sa Vašeg uređaja u bilo kom trenutku (imajte u vidu da u tom slučaju funkcionalnost Internet stranice može biti umanjena).

7. Deljenje Vaših podataka o ličnosti

Ne delimo Vaše podatke o ličnosti sa povezanim ili trećim licima, niti ćemo iste prodavati i iznajmljivati bilo kom pravnom/fizičkom licu.

Zemun Park može po zakonu da bude dužan da u određenim okolnostima otkrije Vaše podatke o ličnosti nadležnim organima, uključujući organima za vođenje krivičnog gonjenja.

8. Izbor / Odjava odnosno povlačenje saglasnosti

Ukoliko u bilo kom trenutku poželite da promenite podešavanja koja se odnose na komunikaciju sa Vama, ili želite da povučete datu saglasnost sa prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti, molimo da nas obavestite (kontakt podaci navedeni u tački 12).

9. Naša posvećenost bezbednosti podataka o ličnosti

Zemun Park se brine o sigurnosti Vaših podataka o ličnosti u skladu sa obavezama propisanim važećim pravnim propisima u Republici Srbiji. U svrhu sprečavanja neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, za potrebe očuvanja tačnosti podataka o ličnosti i obezbeđivanja primerenog korišćenja podataka o ličnosti, sprovodimo razumne tehničke, organizacione i kadrovske mere i postupke kako bismo očuvali sigurnost podataka o ličnosti koje obrađujemo.

10. Spoljne veze

Veze sa Internet stranicama trećih lica koje mogu da budu dostupne putem naše Internet stranice, omogućene su samo kao pogodnost Vama. Klikom na te veze napustićete našu Internet stranicu. Ne pregledamo Internet stranice trećih lica, niti njima upravljamo. Zemun Park ne odgovara ni za jednu od takvih Internet stranica, njihov sadržaj ili njihova pravila o zaštiti privatnosti. Zemun Park ne podržava i ne daje nikakve garancije u odnosu na takve Internet stranice trećih lica, kao ni u odnosu na informacije, softver ili druge proizvode ili materijale koje na njima možete da pronađete, kao ni za rezultate njihovog korišćenja. Ukoliko odlučite da pristupite bilo kojoj od Internet stranica trećih lica povezanih s ovom Internet stranicom, to činite na sopstveni rizik.

11. Izmene ove Politike

Ova politika privatnosti podložna je promenama. O promenama ove politike privatnosti koje imaju uticaja na Vas, obavestićemo Vas putem prikladnog kanala komunikacije, u zavisnosti od načina na koji inače komuniciramo sa Vama. Izmenjena i/ili dopunjena politika privatnosti biće Vam dostavljena kako biste mogli da ažurirate svoj pristanak u odnosu na izmenjen i/ili dopunjen sadržaja politike privatnosti ili da eventualno opozovete svoj pristanak, ukoliko ne budete želeli da Zemun Park nastavi da obrađuje Vaše podatke o ličnosti.

12. Kontakt podaci

Sva pitanja, zahteve, prigovore i druga saopštenja u vezi sa našom obradom Vaših podataka o ličnosti, odnosno ostvarivanjem Vaših prava s tim u vezi možete nas kontaktirati na:

Adresa: Jelmil d.o.o. Beograd, Autoput za Novi Sad 126, 11080 Beograd (Zemun)
Telefon: 011/414 70 52
e-pošta: office.zp@mivnegroup.co.il

Politika privatnosti je ažurirana dana 26.11.2019. i od tog dana se primenjuje.